Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz wszkołach dla dorosłych, wktórych nauka kończy się w semestrze wiosennymW szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównymjęzyk polski –25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka –26 maja 2021r.(środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja2021r.(czwartek) – godz.9:00
język polski –13 stycznia 2021r. (środa) – godz. 9:00
matematyka – 14 stycznia 2021r.(czwartek) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 15stycznia 2021r.(piątek) – godz. 9:00
W terminie dodatkowymjęzyk polski –16 czerwca 2021r. (środa)–godz. 9:00
matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) –godz. 9:00
język obcy nowożytny – 18czerwca 2021 r.(piątek) – godz. 9:00
język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 26 maja2021r.(środa) – godz. 9:00
język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.(czwartek) – godz.9:00

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

Czas trwania (w minutach)
arkusz standar-dowy przedłuże-nie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komuni-katu* arkusz dla osób z auty-zmem, w tym z ze-społem Aspergera arkusz dla osób słabowi-dzących arkusz dla osób niewido-mych arkusz dla osób słabosłyszą-cych i niesłyszą-cych arkusz dla osób z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu lekkim arkusz dla osób z afazją arkusz dla osób z niepeł-nosprawnością ruchową spo-wodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym arkusz dla cudzoziem-ców
O*-100 O*-100 O*-200 O*-400, O*-500 O*-600, O*-660 O*-700 O*-800 O*-900 O*-Q00 O*-C00
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie OKE

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2022/2023

Na stronie internetowej Biura Edukacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/ w zakładce „Rekrutacja”>>”Po szkole podstawowej” na bieżąco są publikowane wszelkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023. Dodatkowo na stronie szkoły w zakładce…

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo, wydział oświaty przesyła instrukcję dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022  – Jak wypełnić wniosek w systemie? Instrukcja zawiera informacje dotyczące uzupełniania wniosku m.in.:…

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, poniżej został zamieszczony link do pisma Dyrektora Biura Edukacji w sprawie rozpoczynającej się rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Pismo zawiera informacje o terminie…

Skip to content